www.NSOZ.sk
(zdroj)


8153
§ 59
(1)  Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. To isté platí v prípade, ak dôvod dedičskej nespôsobilosti vyjde najavo až po potvrdení dedičstva.
8158 (2)  Neoprávnený dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil, takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel, alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky.
8162
má názor:  

§ 60
Kto v dobrej viere niečo nadobudol od neoprávneného dediča, je chránený tak, ako keby to bol nadobudol od oprávneného dediča.
8165
§ 61
Ustanovenia § 59 a 60 platia aj vtedy, ak dedičstvo pripadlo štátu ako odúmrť.
8167
8168
Piata časť
Záväzkové právo
Prvá hlava
Všeobecné ustanovenia o záväzkoch