www.NSOZ.sk
(zdroj)


808 vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie, najneskôr však uplynutím troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie. Ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
812 (3) Ak zákon neustanovuje inak, alebo vnútorný predpis právnickej osoby neurčí inak, je odvolanie z funkcie účinné prijatím rozhodnutia príslušným orgánom.
814
815
816
817
má názor:  

(4) Ak právnickej osobe hrozí vznik škody, je člen orgánu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť právnickú osobu, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
820
821
Štatutárny orgán
§ 78
(1) Pri právnych úkonoch zastupujú právnickú osobu tí, ktorí sú na to ako členovia orgánu oprávnení zmluvou o založení právnickej osoby, zakladateľskou listinou, zákonom rozhodnutím orgánu verejnej moci (štatutárny orgán). Kto je štatutárnym orgánom ustanovuje zákon.