www.NSOZ.sk
(zdroj)


8170
Prvá hlava
Všeobecné ustanovenia o záväzkoch
Prvý diel
Základné ustanovenia
Prvý oddiel
Vznik záväzkov
§1
Zo záväzkového právneho vzťahu vzniká veriteľovi právo na plnenie od dlžníka (pohľadávka) a dlžníkovi vzniká povinnosť plniť veriteľovi (dlh).
8179
má názor:  

§2
Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, z protiprávnych úkonov, z bezdôvodného obohatenia a z iných skutočností uvedených v právnych predpisoch.
8182
Druhý oddiel
Zmluva
§3
(1)  Zmluva je uzavretá akonáhle sa strany dohodnú na jej obsahu.
8186 (2)  Ak strany považujú zmluvu za uzavretú aj napriek tomu, že si nedohodli náležitosť, ktorú mala zmluva obsahovať, na ich prejav vôle sa hľadí ako na uzavretú zmluvu, ak je možné rozumne predpokladať, najmä vzhľadom na ich následné správanie, že by zmluvu