www.NSOZ.sk
(zdroj)


8195 ďalšími dohodnutými náležitosťami.
8196 (3)  Ustanovenia o zmluvách sa primerane použijú aj na prejav vôle, ktorým sa jedna osoba obracia na iné osoby, ibaže to vylučuje povaha prejavu vôle alebo právny predpis.
8198
8199
§4
Ak tretia osoba, ktorá bola so súhlasom zmluvnej strany zúčastnená na uzatváraní zmluvy, alebo ktorá bola zmluvnou stranou poverená plniť, alebo plnila s jej súhlasom:
8202a)   vedela o určitej okolnosti, alebo ju predvídala, alebo o nej mala vedieť alebo ju predvídať, alebo
8204
má názor:  

b)   konala úmyselne alebo s hrubou nedbanlivosťou, alebo nekonala v súlade s dobrou vierou a poctivo,
8206 je takáto vedomosť, predvídanie alebo správanie pričítané samotnej zmluvnej strane.
8207
§5
Rokovanie o zmluve
8209 (1)  Každá strana rokuje slobodne a nezodpovedá za to, že sa dohoda nedosiahne.
8210 (2)  Zmluvné strany sú povinné dbať na to, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť ku vzniku rozporov.
8212
§6
(1)  Ak strana nerokuje v dobrej viere, alebo v rozpore s ňou zruší rokovanie a nedôjde