www.NSOZ.sk
(zdroj)


8197 obracia na iné osoby, ibaže to vylučuje povaha prejavu vôle alebo právny predpis.
8198
8199
§4
Ak tretia osoba, ktorá bola so súhlasom zmluvnej strany zúčastnená na uzatváraní zmluvy, alebo ktorá bola zmluvnou stranou poverená plniť, alebo plnila s jej súhlasom:
8202a)   vedela o určitej okolnosti, alebo ju predvídala, alebo o nej mala vedieť alebo ju predvídať, alebo
8204b)   konala úmyselne alebo s hrubou nedbanlivosťou, alebo nekonala v súlade s dobrou vierou a poctivo,
8206
má názor:  

je takáto vedomosť, predvídanie alebo správanie pričítané samotnej zmluvnej strane.
8207
§5
Rokovanie o zmluve
8209 (1)  Každá strana rokuje slobodne a nezodpovedá za to, že sa dohoda nedosiahne.
8210 (2)  Zmluvné strany sú povinné dbať na to, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť ku vzniku rozporov.
8212
§6
(1)  Ak strana nerokuje v dobrej viere, alebo v rozpore s ňou zruší rokovanie a nedôjde k uzavretiu zmluvy, nahradí škodu spôsobenú druhej strane v rozsahu márne vynaložených nákladov; v rozpore s dobrou vierou je najmä to, keď strana vstúpi do