www.NSOZ.sk
(zdroj)


8203 predvídať, alebo
8204b)   konala úmyselne alebo s hrubou nedbanlivosťou, alebo nekonala v súlade s dobrou vierou a poctivo,
8206 je takáto vedomosť, predvídanie alebo správanie pričítané samotnej zmluvnej strane.
8207
§5
Rokovanie o zmluve
8209 (1)  Každá strana rokuje slobodne a nezodpovedá za to, že sa dohoda nedosiahne.
8210 (2)  Zmluvné strany sú povinné dbať na to, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť ku vzniku rozporov.
8212
má názor:  

§6
(1)  Ak strana nerokuje v dobrej viere, alebo v rozpore s ňou zruší rokovanie a nedôjde k uzavretiu zmluvy, nahradí škodu spôsobenú druhej strane v rozsahu márne vynaložených nákladov; v rozpore s dobrou vierou je najmä to, keď strana vstúpi do rokovania, alebo v ňom pokračuje, hoci nezamýšľa dospieť k dohode s druhou stranou.
8217 (2)  Ak si strany pri rokovaní o uzavretí zmluvy navzájom poskytnú dôverné informácie, nesmie ich strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradiť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, alebo pre potreby kohokoľvek iného,
8221