www.NSOZ.sk
(zdroj)


8223 a to bez ohľadu na to, či k uzavretiu zmluvy došlo. Ten, kto uvedenú povinnosť poruší, musí nahradiť ujmu spôsobenú druhej strane, ako aj vydať prospech, ktorý tým získal.
8225
§7
Ak sú uzavreté viaceré zmluvy pri tom istom rokovaní, alebo ak sú zahrnuté do jednej listiny, posudzuje sa každá z týchto zmlúv samostatne. Ak však z povahy alebo z účelu, ktorý je zmluvným stranám pri ich uzavretí známy, zrejme vyplýva, že sú na sebe vzájomne závislé, vznik každej z týchto zmlúv je podmienkou vzniku ostatných zmlúv. Zánik jednej z týchto zmlúv iným spôsobom než splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje zánik ostatných závislých zmlúv.
8232
má názor:  

§8
(1)  Proti zmluve, ktorá obsahuje doložku o tom, že jej písomné vyhotovenie obsahuje všetko, na čom sa strany dohodli, nemožno neskôr namietať, alebo ju dopĺňať odkazom na predchádzajúce vyhlásenia alebo dohody. Takéto vyhlásenia alebo dohody však možno použiť pri výklade zmluvy.
8237 (2)  Ak sa jedna zo strán dôvodne spolieha na vyhlásenia alebo správanie druhej strany urobené pred uzavretím zmluvy, druhá strana sa na doložku podľa ods. 1 nemôže odvolávať.
8240
§9
(1)   Na záväzky vznikajúce zo zmlúv, ktoré nie sú upravené v zákone, sa použijú ustanovenia