www.NSOZ.sk
(zdroj)


8228 zmluvným stranám pri ich uzavretí známy, zrejme vyplýva, že sú na sebe vzájomne závislé, vznik každej z týchto zmlúv je podmienkou vzniku ostatných zmlúv. Zánik jednej z týchto zmlúv iným spôsobom než splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje zánik ostatných závislých zmlúv.
8232
§8
(1)  Proti zmluve, ktorá obsahuje doložku o tom, že jej písomné vyhotovenie obsahuje všetko, na čom sa strany dohodli, nemožno neskôr namietať, alebo ju dopĺňať odkazom na predchádzajúce vyhlásenia alebo dohody. Takéto vyhlásenia alebo dohody však možno použiť pri výklade zmluvy.
8237
má názor:  

(2)  Ak sa jedna zo strán dôvodne spolieha na vyhlásenia alebo správanie druhej strany urobené pred uzavretím zmluvy, druhá strana sa na doložku podľa ods. 1 nemôže odvolávať.
8240
§9
(1)   Na záväzky vznikajúce zo zmlúv, ktoré nie sú upravené v zákone, sa použijú ustanovenia zákona, ktoré sú im najbližšie.
8243 (2)   Ak sa uzavrie zmluva, ktorá zahŕňa znaky viacerých zmlúv upravených v zákone, použijú sa na ne ustanovenia zmluvy upravenej zákonom, ktorej podstatné znaky v dohodnutej zmluve prevažujú; ustanovenia zmluvy, ktorej podstatné znaky v dohodnutej zmluve neprevažujú, sa použijú v primeranom rozsahu, ak to nie je v rozpore s úpravou