www.NSOZ.sk
(zdroj)


8234 na čom sa strany dohodli, nemožno neskôr namietať, alebo ju dopĺňať odkazom na predchádzajúce vyhlásenia alebo dohody. Takéto vyhlásenia alebo dohody však možno použiť pri výklade zmluvy.
8237 (2)  Ak sa jedna zo strán dôvodne spolieha na vyhlásenia alebo správanie druhej strany urobené pred uzavretím zmluvy, druhá strana sa na doložku podľa ods. 1 nemôže odvolávať.
8240
§9
(1)   Na záväzky vznikajúce zo zmlúv, ktoré nie sú upravené v zákone, sa použijú ustanovenia zákona, ktoré sú im najbližšie.
8243
má názor:  

(2)   Ak sa uzavrie zmluva, ktorá zahŕňa znaky viacerých zmlúv upravených v zákone, použijú sa na ne ustanovenia zmluvy upravenej zákonom, ktorej podstatné znaky v dohodnutej zmluve prevažujú; ustanovenia zmluvy, ktorej podstatné znaky v dohodnutej zmluve neprevažujú, sa použijú v primeranom rozsahu, ak to nie je v rozpore s úpravou prevažujúcej zmluvy.
8248 Uzavretie zmluvy
8249
§ 10
8251
8252