www.NSOZ.sk
(zdroj)


8244 sa na ne ustanovenia zmluvy upravenej zákonom, ktorej podstatné znaky v dohodnutej zmluve prevažujú; ustanovenia zmluvy, ktorej podstatné znaky v dohodnutej zmluve neprevažujú, sa použijú v primeranom rozsahu, ak to nie je v rozpore s úpravou prevažujúcej zmluvy.
8248 Uzavretie zmluvy
8249
§ 10
8251
8252
8253
má názor:  

Zmluvu možno uzavrieť buď prijatím ponuky alebo takým konaním strán, z ktorého možno dostatočne vyvodiť prejav zhody ich vôle.
8255
§ 11
(1)   Ponuka na uzavretie zmluvy musí byť dostatočne určitá a musí z nej zrejme vyplývať vôľa navrhovateľa byť touto ponukou viazaný v prípade jej prijatia.
8258 (2)   Ponuka pôsobí od času, keď dôjde osobe, ktorej je určená. Ponuku možno vziať späť, ak jej späťvzatie dôjde adresátovi skôr než samotná ponuka alebo najneskôr v tom istom okamihu.
8261 (3)   Ponuku možno odvolať, ak odvolanie dôjde jej adresátovi skôr, než adresát odoslal prijatie ponuky.