www.NSOZ.sk
(zdroj)


8263 (4)   Ponuku však nemožno odvolať, ak
8264a)   je určená lehota na jej prijatie alebo inak vyjadrená jej neodvolateľnosť, alebo
8265b)   adresát ponuky sa odôvodnene spoliehal na neodvolateľnosť ponuky a s dôverou v jej neodvolateľnosť už začal konať.
8267
8268 (5)   Ponuka zaniká jej odmietnutím zo strany adresáta, uplynutím lehoty, ktorá v nej bola určená na prijatie, alebo uplynutím primeranej doby s prihliadnutím na povahu navrhovanej zmluvy a na rýchlosť komunikačných prostriedkov, ktoré navrhovateľ použil pre zaslanie ponuky.
8272
má názor:  

§ 12
(1)   Ponuka sa musí prijať v lehote určenej navrhovateľom, ak lehota nie je určená, v primeranej lehote so zreteľom na rýchlosť komunikačných prostriedkov použitých navrhovateľom. Ústna ponuka sa musí prijať ihneď, ak z okolností nevyplýva inak.
8276 (2)   Lehota na prijatie ponuky, ktorú navrhovateľ určil v liste, začína plynúť od dátumu uvedeného v liste; ak dátum v liste nie je uvedený, od dátumu uvedeného na obálke odtlačkom poštovej pečiatky. Lehota na prijatie, ktorú navrhovateľ určil prostriedkami umožňujúcimi okamžité spojenie, začína plynúť od okamihu, keď ponuka dôjde jej adresátovi.
8281