www.NSOZ.sk
(zdroj)


8267
8268 (5)   Ponuka zaniká jej odmietnutím zo strany adresáta, uplynutím lehoty, ktorá v nej bola určená na prijatie, alebo uplynutím primeranej doby s prihliadnutím na povahu navrhovanej zmluvy a na rýchlosť komunikačných prostriedkov, ktoré navrhovateľ použil pre zaslanie ponuky.
8272
§ 12
(1)   Ponuka sa musí prijať v lehote určenej navrhovateľom, ak lehota nie je určená, v primeranej lehote so zreteľom na rýchlosť komunikačných prostriedkov použitých navrhovateľom. Ústna ponuka sa musí prijať ihneď, ak z okolností nevyplýva inak.
8276
má názor:  

(2)   Lehota na prijatie ponuky, ktorú navrhovateľ určil v liste, začína plynúť od dátumu uvedeného v liste; ak dátum v liste nie je uvedený, od dátumu uvedeného na obálke odtlačkom poštovej pečiatky. Lehota na prijatie, ktorú navrhovateľ určil prostriedkami umožňujúcimi okamžité spojenie, začína plynúť od okamihu, keď ponuka dôjde jej adresátovi.
8281
8282
8283
8284
§ 13
Prijatie ponuky možno vziať späť, ak späťvzatie dôjde navrhovateľovi skôr, než prijatie