www.NSOZ.sk
(zdroj)


8274 v primeranej lehote so zreteľom na rýchlosť komunikačných prostriedkov použitých navrhovateľom. Ústna ponuka sa musí prijať ihneď, ak z okolností nevyplýva inak.
8276 (2)   Lehota na prijatie ponuky, ktorú navrhovateľ určil v liste, začína plynúť od dátumu uvedeného v liste; ak dátum v liste nie je uvedený, od dátumu uvedeného na obálke odtlačkom poštovej pečiatky. Lehota na prijatie, ktorú navrhovateľ určil prostriedkami umožňujúcimi okamžité spojenie, začína plynúť od okamihu, keď ponuka dôjde jej adresátovi.
8281
8282
8283
má názor:  

8284
§ 13
Prijatie ponuky možno vziať späť, ak späťvzatie dôjde navrhovateľovi skôr, než prijatie ponuky alebo najneskôr v tom istom okamihu.
8287
§ 14
(1)  Dohoda o určitej časti zmluvy sa môže nahradiť dohodou strán o spôsobe umožňujúcom dodatočné určenie jej obsahu. V takejto dohode sa musí určiť, dokedy má dôjsť k dodatočnému určeniu obsahu tejto časti zmluvy zmluvnými stranami alebo treťou osobou.
8292 (2)  Dohoda pri uzavieraní zmluvy, že určitá časť zmluvy sa medzi stranami dohodne