www.NSOZ.sk
(zdroj)


8327 (5)  Ak oneskorené prijatie ponuky svedčí o takých okolnostiach, že ak by prenos prijatia prebiehal obvyklým spôsobom, došlo by navrhovateľovi včas, aj oneskorené prijatie má účinky prijatia, okrem prípadu, ak navrhovateľ bez zbytočného odkladu upovedomí adresáta, že ponuku považuje za zaniknutú.
8331
§ 18
(1)  Ak zo zmluvy alebo z právneho predpisu1 nevyplýva inak, je zmluva účinná súčasne s platnosťou.
8334 (2)  Ak zákon ustanovuje, že k zmluve je potrebné rozhodnutie príslušného orgánu, je zmluva účinná týmto rozhodnutím.
8336
má názor:  

(3)  Ak sa do troch rokov od uzavretia zmluvy nepodal návrh na rozhodnutie podľa odseku 2, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
8338
§ 19
Potvrdenie uzavretia zmluvy
8340 (1)  Uzavretie zmluvy v inej než písomnej forme môže ktorákoľvek zmluvná strana dodatočne písomne potvrdiť.
8342
8343
8344
Napr. tzv. povinné zverejňovanie zmlúv