www.NSOZ.sk
(zdroj)


8329 účinky prijatia, okrem prípadu, ak navrhovateľ bez zbytočného odkladu upovedomí adresáta, že ponuku považuje za zaniknutú.
8331
§ 18
(1)  Ak zo zmluvy alebo z právneho predpisu1 nevyplýva inak, je zmluva účinná súčasne s platnosťou.
8334 (2)  Ak zákon ustanovuje, že k zmluve je potrebné rozhodnutie príslušného orgánu, je zmluva účinná týmto rozhodnutím.
8336 (3)  Ak sa do troch rokov od uzavretia zmluvy nepodal návrh na rozhodnutie podľa odseku 2, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
8338
má názor:  

§ 19
Potvrdenie uzavretia zmluvy
8340 (1)  Uzavretie zmluvy v inej než písomnej forme môže ktorákoľvek zmluvná strana dodatočne písomne potvrdiť.
8342
8343
8344
Napr. tzv. povinné zverejňovanie zmlúv
8346
8347