www.NSOZ.sk
(zdroj)


8333 s platnosťou.
8334 (2)  Ak zákon ustanovuje, že k zmluve je potrebné rozhodnutie príslušného orgánu, je zmluva účinná týmto rozhodnutím.
8336 (3)  Ak sa do troch rokov od uzavretia zmluvy nepodal návrh na rozhodnutie podľa odseku 2, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
8338
§ 19
Potvrdenie uzavretia zmluvy
8340 (1)  Uzavretie zmluvy v inej než písomnej forme môže ktorákoľvek zmluvná strana dodatočne písomne potvrdiť.
8342
má názor:  

8343
8344
Napr. tzv. povinné zverejňovanie zmlúv
8346
8347
8348 (2)  Ak potvrdenie podľa ods. 1 obsahuje ďalšie alebo odlišné podmienky než tie, ktoré tvorili jej pôvodný obsah, stávajú sa súčasťou zmluvy; to neplatí, ak menia zmluvu podstatným spôsobom, alebo ak druhá strana bez zbytočného odkladu vyhlási, že s nimi nesúhlasí.
8351
§ 20