www.NSOZ.sk
(zdroj)


8338
§ 19
Potvrdenie uzavretia zmluvy
8340 (1)  Uzavretie zmluvy v inej než písomnej forme môže ktorákoľvek zmluvná strana dodatočne písomne potvrdiť.
8342
8343
8344
Napr. tzv. povinné zverejňovanie zmlúv
8346
8347
má názor:  

8348 (2)  Ak potvrdenie podľa ods. 1 obsahuje ďalšie alebo odlišné podmienky než tie, ktoré tvorili jej pôvodný obsah, stávajú sa súčasťou zmluvy; to neplatí, ak menia zmluvu podstatným spôsobom, alebo ak druhá strana bez zbytočného odkladu vyhlási, že s nimi nesúhlasí.
8351
§ 20
S prihliadnutím na obsah ponuky na uzavretie zmluvy alebo v dôsledku praxe, ktorú strany medzi sebou zaviedli, alebo s prihliadnutím na zvyklosti v obchodnom styku, môže osoba, ktorej je ponuka určená, vyjadriť súhlas s ponukou vykonaním určitého úkonu (napr.
8355 odoslaním tovaru alebo zaplatením kúpnej ceny) bez upovedomenia navrhovateľa . V tomto prípade dôjde k prijatiu v okamihu, keď sa tento úkon urobil, ak došlo k nemu pred