www.NSOZ.sk
(zdroj)


8350 spôsobom, alebo ak druhá strana bez zbytočného odkladu vyhlási, že s nimi nesúhlasí.
8351
§ 20
S prihliadnutím na obsah ponuky na uzavretie zmluvy alebo v dôsledku praxe, ktorú strany medzi sebou zaviedli, alebo s prihliadnutím na zvyklosti v obchodnom styku, môže osoba, ktorej je ponuka určená, vyjadriť súhlas s ponukou vykonaním určitého úkonu (napr.
8355 odoslaním tovaru alebo zaplatením kúpnej ceny) bez upovedomenia navrhovateľa . V tomto prípade dôjde k prijatiu v okamihu, keď sa tento úkon urobil, ak došlo k nemu pred uplynutím lehoty rozhodujúcej pre prijatie ponuky.
8358 Uzavretie zmluvy na základe verejnej ponuky
8359
má názor:  

§ 21
Prejav vôle navrhovateľa, ktorý je určený viacerým osobám za účelom uzavretia zmluvy, je verejnou ponukou, ak jej obsah zodpovedá podmienkam ustanoveným v § 11, inak sa považuje za výzvu na podávanie ponuky na uzavretie zmluvy.
8363
§ 22
Verejnú ponuku možno pred jej prijatím odvolať rovnakým spôsobom, akým bola ponuka zverejnená.
8366
§ 23
(1)   Na základe verejnej ponuky je zmluva uzavretá s osobou, ktorá v súlade s obsahom verejnej ponuky a v lehote v nej určenej, inak v lehote primeranej, navrhovateľovi