www.NSOZ.sk
(zdroj)


8364 Verejnú ponuku možno pred jej prijatím odvolať rovnakým spôsobom, akým bola ponuka zverejnená.
8366
§ 23
(1)   Na základe verejnej ponuky je zmluva uzavretá s osobou, ktorá v súlade s obsahom verejnej ponuky a v lehote v nej určenej, inak v lehote primeranej, navrhovateľovi oznámi, že ponuku prijíma.
8370 (2)   Ak však verejnú ponuku príjme súčasne niekoľko osôb, môže si navrhovateľ zvoliť, s ktorou osobou uzavrie zmluvu, ibaže verejná ponuka výslovne určuje, že zmluva sa uzaviera so všetkými osobami, ktoré verejnú ponuku v určenej lehote prijali.
8373
má názor:  

§ 24
8375
8376
8377 (1)  Uzavretie zmluvy na základe verejnej ponuky je navrhovateľ povinný potvrdiť bez zbytočného odkladu.
8379 (2)  Ak navrhovateľ nepotvrdí uzavretie zmluvy v lehote podľa odseku 1, môža osoba, s ktorou bola zmluva uzavretá, vyhlásiť, že nie je zmluvou viazaná.
8381 (3)  Vyhlásenie podľa ods. 2 sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo došlo k oneskorenému potvrdeniu uzavretia zmluvy.