www.NSOZ.sk
(zdroj)


8385 Kto vyhlási neurčitým osobám súťaž (ďalej len "vyhlasovateľ") o najvhodnejšiu ponuku na uzavretie zmluvy (ďalej len „verejná súťaž“), robí tým výzvu na podávanie ponúk na uzavretie zmluvy (ďalej len "ponuka").
8388
§ 26
(1)   Na vyhlásenie verejnej súťaže (ďalej len "súťaž") sa vyžaduje, aby sa písomne, všeobecným spôsobom vymedzil predmet požadovaného záväzku a zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorom navrhovateľ trvá a aby sa určil spôsob podávania ponuky a lehota, do ktorej možno ponuku podávať, ako aj lehota na oznámenie vybranej ponuky (ďalej len "podmienky súťaže").
8394
má názor:  

(2)   Obsah podmienok súťaže sa musí vhodným spôsobom uverejniť.
8395
§ 27
Vyhlasovateľ nemôže uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť, ibaže si toto právo v uverejnených podmienkach súťaže vyhradil a zmenu alebo zrušenie uverejnil spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.
8399
§ 28
(1)   Ponuku možno zahrnúť do súťaže, len keď jej obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Od podmienok súťaže sa ponuka môže odchýliť len v rozsahu, ktorý podmienky súťaže pripúšťajú.
8403