www.NSOZ.sk
(zdroj)


8410
§ 29
(1)  Predloženú ponuku nemožno odvolať po uplynutí lehoty určenej v podmienkach súťaže na podávanie návrhov, ibaže podmienky súťaže priznávajú navrhovateľom právo ponuku odvolať aj po uplynutí tejto lehoty. Podmienky súťaže môžu určiť, že ponuku nemožno odvolať už po jej podaní.
8415 (2)  Ponuku možno meniť alebo dopĺňať len v čase, keď podľa odseku 1 možno ponuku odvolať, ibaže ide len o opravu chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní ponuky, a podmienky súťaže túto opravu nevylučujú. Ponuku možno meniť alebo dopĺňať aj v prípadoch určených v podmienkach súťaže.
8419
má názor:  

§ 30
(1)  Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejšiu z predložených ponúk a oznámi jej prijatie spôsobom a v lehote, ktoré určujú podmienky súťaže.
8422 (2)  Ak v podmienkach súťaže nie je určený spôsob výberu najvhodnejšej ponuky, je vyhlasovateľ oprávnený vybrať si ponuku, ktorá mu najlepšie vyhovuje.
8424
§ 31
(1)   Vyhlasovateľ je povinný prijať ponuku, ktorá sa vybrala spôsobom uvedeným v § 28. Ak vyhlasovateľ oznámi prijatie ponuky po lehote určenej v podmienkach súťaže, nie je vybraný účastník prijatím ponuky viazaný, ak vyhlasovateľovi oznámi bez zbytočného odkladu po dôjdení oznámenia o prijatí ponuky, že odmieta zmluvu uzavrieť.