www.NSOZ.sk
(zdroj)


8420 (1)  Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejšiu z predložených ponúk a oznámi jej prijatie spôsobom a v lehote, ktoré určujú podmienky súťaže.
8422 (2)  Ak v podmienkach súťaže nie je určený spôsob výberu najvhodnejšej ponuky, je vyhlasovateľ oprávnený vybrať si ponuku, ktorá mu najlepšie vyhovuje.
8424
§ 31
(1)   Vyhlasovateľ je povinný prijať ponuku, ktorá sa vybrala spôsobom uvedeným v § 28. Ak vyhlasovateľ oznámi prijatie ponuky po lehote určenej v podmienkach súťaže, nie je vybraný účastník prijatím ponuky viazaný, ak vyhlasovateľovi oznámi bez zbytočného odkladu po dôjdení oznámenia o prijatí ponuky, že odmieta zmluvu uzavrieť.
8429
má názor:  

(2)   Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky, ak si toto právo vyhradil v podmienkach súťaže.
8431
§ 32
Vyhlasovateľ je povinný bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že sa ich ponuka odmietla.
8434
8435
8436
8437
§ 33
Uzavretie zmluvy na dražbe