www.NSOZ.sk
(zdroj)


8425 (1)   Vyhlasovateľ je povinný prijať ponuku, ktorá sa vybrala spôsobom uvedeným v § 28. Ak vyhlasovateľ oznámi prijatie ponuky po lehote určenej v podmienkach súťaže, nie je vybraný účastník prijatím ponuky viazaný, ak vyhlasovateľovi oznámi bez zbytočného odkladu po dôjdení oznámenia o prijatí ponuky, že odmieta zmluvu uzavrieť.
8429 (2)   Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky, ak si toto právo vyhradil v podmienkach súťaže.
8431
§ 32
Vyhlasovateľ je povinný bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že sa ich ponuka odmietla.
8434
má názor:  

8435
8436
8437
§ 33
Uzavretie zmluvy na dražbe
8439 (1)  Pri dražbe je zmluva uzavretá príklepom.
8440 (2)  Skoršiu ponuku ruší neskôr urobená vyššia ponuka, alebo skončenie dražby inak než príklepom.
8442 Zmluvy uzatvorené prostriedkami elektronickej komunikácie
§ 34