www.NSOZ.sk
(zdroj)


8428 odkladu po dôjdení oznámenia o prijatí ponuky, že odmieta zmluvu uzavrieť.
8429 (2)   Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky, ak si toto právo vyhradil v podmienkach súťaže.
8431
§ 32
Vyhlasovateľ je povinný bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že sa ich ponuka odmietla.
8434
8435
8436
8437
má názor:  

§ 33
Uzavretie zmluvy na dražbe
8439 (1)  Pri dražbe je zmluva uzavretá príklepom.
8440 (2)  Skoršiu ponuku ruší neskôr urobená vyššia ponuka, alebo skončenie dražby inak než príklepom.
8442 Zmluvy uzatvorené prostriedkami elektronickej komunikácie
§ 34
8445 (1)   Zmluvu je možné uzatvoriť aj prostriedkami elektronickej komunikácie, ak tento alebo osobitný právny predpis neustanovuje inak.