www.NSOZ.sk
(zdroj)


8457 komunikácie bez individuálnej komunikácie s druhou stranou, je povinný poskytnúť, okrem všeobecných informácií podľa osobitného predpisu, aj informácie týkajúce sa najmä:
8460a)   úkonov potrebných na uzatvorenie zmluvy,
8461b)   toho, či zmluva bude uložená u podnikateľa a či bude dostupná,
8462c)   technických prostriedkov na zistenie a opravu chýb,
8463d)   jazyka ponúkaného na uzatvorenie zmluvy,
8465
8466
má názor:  

8467e)   zmluvných lehôt a zmluvných podmienok tak, aby si druhá zmluvná strana mohla podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať,
8469f)   osobitných poriadkov, ak sú na poskytovanie služby ustanovené.
8470 (2)  Informácie uvedené v odseku 1 musia byť poskytnuté jasne a zrozumiteľne, v jazyku a forme predpísanej právnym predpisom alebo dohodnutej stranami.
8472 (3)  Ak podnikateľ neposkytne informácie podľa odseku 1 a dôjde k uzavretiu zmluvy, má druhá strana právo od zmluvy odstúpiť.
8474
§ 36
(1)   Podnikateľ, ktorý ponúka možnosť uzatvoriť zmluvu prostriedkami elektronickej