www.NSOZ.sk
(zdroj)


838 zapísaná osoba nemôže voči tretím osobám domáhať porušenia právnych predpisov, zakladateľskej listiny alebo iného vnútorného predpisu pri voľbe alebo vymenovaní štatutárnych orgánov alebo ich členov, ibaže sa preukáže, že tretia osoba o ich porušení vedela.
842
843
§ 79
845
Konanie za právnickú osobu navonok
847
má názor:  

Členovia štatutárneho orgánu konajú za právnickú osobu tak, že dajú najavo ich oprávnenie konať za právnickú osobu. Pri písomných úkonoch pripoja k názvu právnickej osoby aj svoj podpis.
850
851
§ 80
853
Povinnosť viesť evidenciu majetku
855
856