www.NSOZ.sk
(zdroj)


76e)   primeranosť času, potrebného na plnenie povinnosti.
77
78
§ 7
(1)  Každý má povinnosť konať v právnom styku poctivo a v dobrej viere.
80 (2)  Nikto nesmie mať prospech z toho, že nekonal poctivo a v dobrej viere, alebo že konal protiprávne. Nikto nesmie mať prospech z protiprávneho stavu, ktorý vyvolal alebo nad ktorým má kontrolu.
83 (3)  V pochybnostiach sa predpokladá, že ten, kto určitým spôsobom konal, konal v dobrej viere.
85
má názor:  

86
§ 8
88
Zákaz zneužitia práva
90 Konanie, ktorým niekto zneužíva svoje práva, nepožíva právnu ochranu.
91
92
§ 9
94
Ochrana práv orgánom verejnej moci