www.NSOZ.sk
(zdroj)


846
847 Členovia štatutárneho orgánu konajú za právnickú osobu tak, že dajú najavo ich oprávnenie konať za právnickú osobu. Pri písomných úkonoch pripoja k názvu právnickej osoby aj svoj podpis.
850
851
§ 80
853
Povinnosť viesť evidenciu majetku
855
má názor:  

856
857 Štatutárny orgán je povinný zabezpečiť vedenie spoľahlivých záznamov o majetkových pomeroch právnickej osoby a podávať o nich správu jej členom alebo zakladateľovi.
859 Štatutárny orgán nesmie skresľovať finančnú situáciu právnickej osoby vo vzťahu k tretím osobám.
861
862
§ 81
864
Konanie kolektívneho štatutárneho orgánu