www.NSOZ.sk
(zdroj)


8568 Kolízia všeobecných obchodných podmienok
8569 Ak strany odkážu v ponuke na uzavretie zmluvy a v jej prijatí na všeobecné obchodné podmienky, ktoré si vzájomne odporujú, je zmluva uzatvorená s obsahom určenom dohodnutými podmienkami a tými ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú v podstate zhodné, aj keby to všeobecné obchodné podmienky vylučovali. Zmluva nie je uzatvorená, ak jedna zo strán bez zbytočného odkladu po výmene prejavov vôle upovedomí druhú stranu, že sa zmluvou necíti byť viazaná.
8575
§ 46
Doložky vo výkladových pravidlách
8577
má názor:  

Ak strany použijú v zmluve niektorú z doložiek upravených v používaných výkladových pravidlách, predpokladá sa, že strany zamýšľali dosiahnuť touto doložkou právne účinky určené výkladovými pravidlami, ktoré sa s prihliadnutím na povahu zmluvy obvykle používajú.
8581
§ 47
Štandardné zmluvné podmienky
8583
8584
8585
8586 (1)   Štandardné zmluvné podmienky sú také zmluvné podmienky, ktoré boli vopred