www.NSOZ.sk
(zdroj)


8595 Prekvapivé ustanovenia
8596 Štandardné zmluvné podmienky, ktoré druhá strana s prihliadnutím na ich umiestnenie v texte, obsah či spôsob vyjadrenia nemohla rozumne očakávať, sa nestávajú súčasťou zmluvy, ibaže boli touto stranou výslovne prijaté.
8599
§ 49
Forma zmluvy
8601 (1)   Písomnú formu musia mať zmluvy o prevodoch nehnuteľností, zmluvy o zriadení a zrušení vecných práv k nehnuteľnostiam, ako aj iné zmluvy, pre ktoré to vyžaduje dohoda strán alebo právny predpis.
8604
má názor:  

(2)   Na uzavretie zmluvy písomnou formou stačí, ak dôjde k písomnej ponuke a k jej písomnému prijatiu. Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti alebo o zmluvu o zriadení alebo zrušení vecného práva k nehnuteľnosti, musia byť prejavy zmluvných strán na tej istej listine a podpis prevádzajúceho alebo zriaďovateľa vecného práva musí byť úradne osvedčený.
8609 (3)   Zmluvu, ktorá obsahuje doložku o tom, že na jej zmenu alebo zrušenie sa vyžaduje osobitná forma, nemožno meniť alebo zrušiť inak; to neplatí, ak sa nedodržanie stanovenej formy nenamietlo bez zbytočného odkladu.
8612
§ 50
Zmluva v prospech tretej osoby