www.NSOZ.sk
(zdroj)


8607 istej listine a podpis prevádzajúceho alebo zriaďovateľa vecného práva musí byť úradne osvedčený.
8609 (3)   Zmluvu, ktorá obsahuje doložku o tom, že na jej zmenu alebo zrušenie sa vyžaduje osobitná forma, nemožno meniť alebo zrušiť inak; to neplatí, ak sa nedodržanie stanovenej formy nenamietlo bez zbytočného odkladu.
8612
§ 50
Zmluva v prospech tretej osoby
8614
8615
8616
má názor:  

8617 (1)  Strany môžu uzavrieť zmluvu aj v prospech tretej osoby.
8618 (2)  Ak nie je stranami dohodnuté alebo v právnom predpise ustanovené inak, je tretia osoba oprávnená okamihom, keď so zmluvou prejaví súhlas.
8620 (3)  Dokiaľ tretia osoba nedá súhlas, platí zmluva len medzi tými, ktorí ju uzavreli; právo na plnenie má strana, ktorá plnenie v prospech tretej osoby vyhradí, ak nebolo dohodnuté inak. To isté platí, ak tretia osoba súhlas so zmluvou odoprela.
8623 (4)  Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje, aby tretia osoba existovala v čase jej uzavretia, musí však byť dostatočne určiteľná.
8625 (5)  Dlžník má voči tretej osobe tie isté námietky ako proti tomu, s kým zmluvu uzavrel.