www.NSOZ.sk
(zdroj)


8623 (4)  Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje, aby tretia osoba existovala v čase jej uzavretia, musí však byť dostatočne určiteľná.
8625 (5)  Dlžník má voči tretej osobe tie isté námietky ako proti tomu, s kým zmluvu uzavrel.
8626 (6)  Zmluvné strany môžu zmeniť alebo zrušiť až do okamihu, kedy tretia strana so zmluvou prejavila súhlas alebo konala v súlade so zmluvou.
8628
§ 51
Zmluva o plnení treťou osobou
8630 (1)  Ak sa niekto zaviaže, že pre druhú stranu zabezpečí, aby v prospech nej plnil niekto tretí, zaväzuje sa tým, že sa u tretej osoby prihovorí, aby dohodnuté plnenie poskytla.
8632
má názor:  

(2)  Ak sa však niekto zaviaže, že tretia osoba splní druhej strane to, čo bolo dohodnuté, nahradí škodu spôsobenú veriteľovi tým, že k splneniu nedošlo.
8634 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
8635
§ 52
(1)  Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy sa jedna alebo obidve strany zaväzujú uzavrieť v dohodnutej dobe budúcu zmluvu s predmetom plnenia, ktorý je určený aspoň všeobecne. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy je platná aj keď sa zmluvná strana zaviaže uzavrieť zmluvu s treťou osobou.
8640 (2)  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy sa musí uzavrieť v písomnej forme.
8641
§ 53