www.NSOZ.sk
(zdroj)


8638 všeobecne. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy je platná aj keď sa zmluvná strana zaviaže uzavrieť zmluvu s treťou osobou.
8640 (2)  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy sa musí uzavrieť v písomnej forme.
8641
§ 53
(1)   Zaviazaná strana je povinná uzavrieť zmluvu bez zbytočného odkladu po tom, čo bola na to vyzvaná oprávnenou osobou v súlade so zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy. Ak
8645
8646
8647
má názor:  

takáto osoba nie je v zmluve určená, môže vyzvať na uzavretie zmluvy ktorákoľvek zmluvná strana.
8649 (2)   Ak povinná strana nesplní povinnosť uzavrieť zmluvu podľa odseku 1, oprávnená strana môže do jedného roka od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve požadovať, aby vôľu zmluvnej strany nahradil súd. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. Právo na náhradu škody popri určení obsahu zmluvy môže oprávnená strana požadovať len v prípade, ak zaviazaná strana bezdôvodne odmietla rokovať o uzavretí zmluvy.
8654 (3)   Zaplatenie náhrady škody nemá za následok zrušenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
8656
§ 54