www.NSOZ.sk
(zdroj)


8640 (2)  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy sa musí uzavrieť v písomnej forme.
8641
§ 53
(1)   Zaviazaná strana je povinná uzavrieť zmluvu bez zbytočného odkladu po tom, čo bola na to vyzvaná oprávnenou osobou v súlade so zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy. Ak
8645
8646
8647 takáto osoba nie je v zmluve určená, môže vyzvať na uzavretie zmluvy ktorákoľvek zmluvná strana.
8649
má názor:  

(2)   Ak povinná strana nesplní povinnosť uzavrieť zmluvu podľa odseku 1, oprávnená strana môže do jedného roka od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve požadovať, aby vôľu zmluvnej strany nahradil súd. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. Právo na náhradu škody popri určení obsahu zmluvy môže oprávnená strana požadovať len v prípade, ak zaviazaná strana bezdôvodne odmietla rokovať o uzavretí zmluvy.
8654 (3)   Zaplatenie náhrady škody nemá za následok zrušenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
8656
§ 54
(1)  Obsah zmluvy sa upraví podľa účelu zrejme sledovaného uzavretím budúcej zmluvy, pričom sa prihliadne na okolnosti, za ktorých bola zmluva o uzavretí budúcej zmluvy