www.NSOZ.sk
(zdroj)


8645
8646
8647 takáto osoba nie je v zmluve určená, môže vyzvať na uzavretie zmluvy ktorákoľvek zmluvná strana.
8649 (2)   Ak povinná strana nesplní povinnosť uzavrieť zmluvu podľa odseku 1, oprávnená strana môže do jedného roka od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve požadovať, aby vôľu zmluvnej strany nahradil súd. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. Právo na náhradu škody popri určení obsahu zmluvy môže oprávnená strana požadovať len v prípade, ak zaviazaná strana bezdôvodne odmietla rokovať o uzavretí zmluvy.
8654
má názor:  

(3)   Zaplatenie náhrady škody nemá za následok zrušenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
8656
§ 54
(1)  Obsah zmluvy sa upraví podľa účelu zrejme sledovaného uzavretím budúcej zmluvy, pričom sa prihliadne na okolnosti, za ktorých bola zmluva o uzavretí budúcej zmluvy dohodnutá, a ak ide o zmluvu uzavretú medzi podnikateľmi, aj na zásady poctivého obchodného styku.
8661 (2)  Povinnosť uzavrieť budúcu zmluvu zaniká, ak oprávnená strana nevyzvala zaviazanú stranu na splnenie tohto záväzku v lehote určenej v zmluve o uzavretí budúcej zmluvy.
8663 Ak táto lehota nebola určená, zaniká právo na uzavretie zmluvy najneskôr uplynutím