www.NSOZ.sk
(zdroj)


8656
§ 54
(1)  Obsah zmluvy sa upraví podľa účelu zrejme sledovaného uzavretím budúcej zmluvy, pričom sa prihliadne na okolnosti, za ktorých bola zmluva o uzavretí budúcej zmluvy dohodnutá, a ak ide o zmluvu uzavretú medzi podnikateľmi, aj na zásady poctivého obchodného styku.
8661 (2)  Povinnosť uzavrieť budúcu zmluvu zaniká, ak oprávnená strana nevyzvala zaviazanú stranu na splnenie tohto záväzku v lehote určenej v zmluve o uzavretí budúcej zmluvy.
8663 Ak táto lehota nebola určená, zaniká právo na uzavretie zmluvy najneskôr uplynutím ročnej doby počítanej od uzavretia zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy.
8665
má názor:  

(3)  Povinnosť uzavrieť budúcu zmluvu zaniká aj tým, že sa okolnosti, z ktorých zmluvné strany pri vzniku povinnosti vychádzali, zmenili tak, že nemožno uzavretie zmluvy spravodlivo požadovať. K zániku zmluvy podľa tohto odseku dochádza len keď zaviazaná strana túto zmenu okolností oznámila bez zbytočného odkladu oprávnenej strane.
8670
§ 55
Ustanovenia § 54 sa použijú primerane aj na zmluvy, ktorými sa zmluvné strany dohodli, že obsah zmluvy bude ešte doplnený, pokiaľ pritom dali nepochybne najavo, že zmluva má platiť, aj keby k dohode o zvyšku obsahu zmluvy nedošlo.
8674
§ 56