www.NSOZ.sk
(zdroj)


8665 (3)  Povinnosť uzavrieť budúcu zmluvu zaniká aj tým, že sa okolnosti, z ktorých zmluvné strany pri vzniku povinnosti vychádzali, zmenili tak, že nemožno uzavretie zmluvy spravodlivo požadovať. K zániku zmluvy podľa tohto odseku dochádza len keď zaviazaná strana túto zmenu okolností oznámila bez zbytočného odkladu oprávnenej strane.
8670
§ 55
Ustanovenia § 54 sa použijú primerane aj na zmluvy, ktorými sa zmluvné strany dohodli, že obsah zmluvy bude ešte doplnený, pokiaľ pritom dali nepochybne najavo, že zmluva má platiť, aj keby k dohode o zvyšku obsahu zmluvy nedošlo.
8674
má názor:  

§ 56
Odplata za plnenie
8676
8677
8678
8679 (1)  Ak zo zmluvy vyplýva, že je odplatná, avšak výška odplaty nie je určená a nie je dojednaný ani spôsob jej určenia, platí, že odplata bola dohodnutá vo výške obvyklej v čase a mieste uzatvorenia zmluvy.
8682 (2)  Ak nie je možné určiť výšku odplaty podľa ods. 1, stanoví ju na návrh súd, s prihliadnutím najmä na obsah zmluvy, povahu plnenia a obchodné zvyklosti.