www.NSOZ.sk
(zdroj)


8725 ostatných závislých zmlúv, a to s obdobnými právnymi účinkami.
8726
§ 62
Všetky informácie určené pre spotrebiteľa musia byť jasné a zrozumiteľné a v jazyku, v ktorom sa uzatvára zmluva.
8729
§ 63
Informačné povinnosti
8731 (1)   Dodávateľ je povinný pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi oznámiť
8734
má názor:  

a)   hlavné vlastnosti výrobku alebo charakter služby v rozsahu primeranom výrobku alebo službe,
8736
8737
8738
8739b)   obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa,
8740c)   telefónne číslo dodávateľa a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s dodávateľom, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
8742d)   cenu výrobku alebo služby alebo, ak vzhľadom na povahu výrobku alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na