www.NSOZ.sk
(zdroj)


8733 informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi oznámiť
8734a)   hlavné vlastnosti výrobku alebo charakter služby v rozsahu primeranom výrobku alebo službe,
8736
8737
8738
8739b)   obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa,
8740c)   telefónne číslo dodávateľa a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s dodávateľom, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
8742
má názor:  

d)   cenu výrobku alebo služby alebo, ak vzhľadom na povahu výrobku alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady a poplatky,
8747e)   platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa dodávateľ zaväzuje dodať výrobok alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
8750f)   poučenie o zodpovednosti dodávateľa za vady výrobku alebo služby podľa všeobecného predpisu,