www.NSOZ.sk
(zdroj)


8753 dodávateľom podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo dodávateľ poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji výrobku alebo poskytnutí služby, ak sa takáto pomoc poskytuje,
8757h)   informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
8760i)   informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
8762
má názor:  

j)   informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, ktoré sú dodávateľovi známe alebo je rozumné očakávať, že sú mu známe, ak je to vhodné.
8764 (2)   Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na zmluvu o poskytovaní elektronického obsahu, dodávaného na hmotnom nosiči.
8766 (3)   Ustanovenia odseku 1 sa nepoužijú, ak pre dodávateľa vyplýva z osobitného predpisu povinnosť poskytnúť informácie spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy.
8768 (4) Rozsah, spôsob a čas poskytovania ďalších informácii môže stanoviť tento alebo osobitný zákon.
8770
§ 64