www.NSOZ.sk
(zdroj)


8759 predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
8760i)   informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
8762j)   informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, ktoré sú dodávateľovi známe alebo je rozumné očakávať, že sú mu známe, ak je to vhodné.
8764 (2)   Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na zmluvu o poskytovaní elektronického obsahu, dodávaného na hmotnom nosiči.
8766 (3)   Ustanovenia odseku 1 sa nepoužijú, ak pre dodávateľa vyplýva z osobitného predpisu povinnosť poskytnúť informácie spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy.
8768
má názor:  

(4) Rozsah, spôsob a čas poskytovania ďalších informácii môže stanoviť tento alebo osobitný zákon.
8770
§ 64
8772
8773 V pochybnostiach o výklade spotrebiteľskej zmluvy sa použije výklad pre spotrebiteľa priaznivejší. To neplatí v súdnych konaniach o zdržanie sa používania neprijateľných podmienok začatých na návrh spotrebiteľského združenia.
8776
§ 65
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy i bez uvedenia dôvodu, ak tak stanovuje tento alebo