www.NSOZ.sk
(zdroj)


8776
§ 65
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy i bez uvedenia dôvodu, ak tak stanovuje tento alebo osobitný zákon. S odstúpením od zmluvy nemožno spojiť nijaký postih.
8779
§ 66
Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov, odplata za poskytnutie peňažných prostriedkov a sankcia za nesplnenie záväzku nesmú byť vyššie, ako ustanoví vykonávací predpis.
8783
§ 67
Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa
8785
má názor:  

(1)  Pohľadávky dodávateľa zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno zabezpečiť
8786a)   dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť,
8789b)   zmenkou alebo šekom, alebo
8790c)   zabezpečovacím prevodom práva.
8791 (2)  Ak záložné právo zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy, môže sa záložný veriteľ v rámci výkonu záložného práva uspokojiť len predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov.
8794
§ 68