www.NSOZ.sk
(zdroj)


8785 (1)  Pohľadávky dodávateľa zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno zabezpečiť
8786a)   dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť,
8789b)   zmenkou alebo šekom, alebo
8790c)   zabezpečovacím prevodom práva.
8791 (2)  Ak záložné právo zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy, môže sa záložný veriteľ v rámci výkonu záložného práva uspokojiť len predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov.
8794
má názor:  

§ 68
Neobjednané plnenie
8796
8797
8798
8799 (1)  Ak poskytne dodávateľ spotrebiteľovi plnenie, ktoré si spotrebiteľ neobjednal, spotrebiteľ nie je povinný plnenie vrátiť ani ho uschovať a na spotrebiteľa sa hľadí ako na dobromyseľného držiteľa.
8802 (2)  Neobjednaným plnením je aj ďalšie opakujúce sa plnenie poskytnuté spotrebiteľovi na základe zmluvy uzavretej prostriedkami diaľkovej komunikácie, ak spotrebiteľ výslovne