www.NSOZ.sk
(zdroj)


79 (1)  Každý má povinnosť konať v právnom styku poctivo a v dobrej viere.
80 (2)  Nikto nesmie mať prospech z toho, že nekonal poctivo a v dobrej viere, alebo že konal protiprávne. Nikto nesmie mať prospech z protiprávneho stavu, ktorý vyvolal alebo nad ktorým má kontrolu.
83 (3)  V pochybnostiach sa predpokladá, že ten, kto určitým spôsobom konal, konal v dobrej viere.
85
86
§ 8
88
má názor:  

Zákaz zneužitia práva
90 Konanie, ktorým niekto zneužíva svoje práva, nepožíva právnu ochranu.
91
92
§ 9
94
Ochrana práv orgánom verejnej moci
96 (1)  Každý, kto sa cíti ukrátený na svojom práve, môže sa domáhať, aby mu orgán vykonávajúci verejnú moc (ďalej len “orgán verejnej moci”) poskytol ochranu.