www.NSOZ.sk
(zdroj)


8793 osobitného zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov.
8794
§ 68
Neobjednané plnenie
8796
8797
8798
8799 (1)  Ak poskytne dodávateľ spotrebiteľovi plnenie, ktoré si spotrebiteľ neobjednal, spotrebiteľ nie je povinný plnenie vrátiť ani ho uschovať a na spotrebiteľa sa hľadí ako na dobromyseľného držiteľa.
8802
má názor:  

(2)  Neobjednaným plnením je aj ďalšie opakujúce sa plnenie poskytnuté spotrebiteľovi na základe zmluvy uzavretej prostriedkami diaľkovej komunikácie, ak spotrebiteľ výslovne o takéto plnenie nepožiadal. Ak dodávateľ nepreukáže opak, považuje sa opakujúce sa plnenie vždy za neobjednané.
8806
8807
Druhý pododdiel
Obsah spotrebiteľských zmlúv
§ 69
(1)  Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať neprijateľné podmienky.
8811 (2)  Neprijateľnou podmienkou je každá štandardná zmluvná podmienka, ktorá v rozpore so