www.NSOZ.sk
(zdroj)


8802 (2)  Neobjednaným plnením je aj ďalšie opakujúce sa plnenie poskytnuté spotrebiteľovi na základe zmluvy uzavretej prostriedkami diaľkovej komunikácie, ak spotrebiteľ výslovne o takéto plnenie nepožiadal. Ak dodávateľ nepreukáže opak, považuje sa opakujúce sa plnenie vždy za neobjednané.
8806
8807
Druhý pododdiel
Obsah spotrebiteľských zmlúv
§ 69
(1)  Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať neprijateľné podmienky.
8811
má názor:  

(2)  Neprijateľnou podmienkou je každá štandardná zmluvná podmienka, ktorá v rozpore so zásadou poctivosti spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa.
8814 (3)  Za štandardnú zmluvnú podmienku sa pre účely tohto oddielu považuje každá vopred pripravená podmienka, pokiaľ spotrebiteľ nemal možnosť ovplyvniť jej obsah.
8816 V pochybnostiach platí, že ide o štandardnú zmluvnú podmienku.
8817 (4)  Za neprijateľné sa nepovažujú také podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a ceny, ako aj pomeru medzi nimi, pokiaľ boli vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne.
8820 (5)  Neprijateľnosť podmienky sa hodnotí so zreteľom na povahu tovaru alebo služieb, ktoré