www.NSOZ.sk
(zdroj)


8815 pripravená podmienka, pokiaľ spotrebiteľ nemal možnosť ovplyvniť jej obsah.
8816 V pochybnostiach platí, že ide o štandardnú zmluvnú podmienku.
8817 (4)  Za neprijateľné sa nepovažujú také podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a ceny, ako aj pomeru medzi nimi, pokiaľ boli vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne.
8820 (5)  Neprijateľnosť podmienky sa hodnotí so zreteľom na povahu tovaru alebo služieb, ktoré tvoria predmet zmluvy, na cenu za predmet plnenia, na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy v dobe uzatvorenia zmluvy, ako aj na všetky ostatné podmienky spotrebiteľskej zmluvy alebo na inú zmluvu, od ktorej závisí.
8824
má názor:  

(6)  Pri určovaní, či štandardná zmluvná podmienka spôsobuje značnú nerovnováhu v neprospech spotrebiteľa sa prihliada najmä na to, v akej miere je právne postavenie spotrebiteľa vyplývajúce zo zmluvy nevýhodnejšie než by bolo jeho právne postavenie bez zmluvnej podmienky. Predpokladá sa, že štandardná zmluvná podmienka spôsobuje značnú nerovnováhu v neprospech spotrebiteľa v prípade, ak odporuje základnému
8830
8831
8832 zmyslu a účelu ustanovenia, od ktorého sa odchyľuje, alebo ak ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy tým, že obmedzuje podstatné práva a povinnosti vyplývajúce z daného