www.NSOZ.sk
(zdroj)


8823 spotrebiteľskej zmluvy alebo na inú zmluvu, od ktorej závisí.
8824 (6)  Pri určovaní, či štandardná zmluvná podmienka spôsobuje značnú nerovnováhu v neprospech spotrebiteľa sa prihliada najmä na to, v akej miere je právne postavenie spotrebiteľa vyplývajúce zo zmluvy nevýhodnejšie než by bolo jeho právne postavenie bez zmluvnej podmienky. Predpokladá sa, že štandardná zmluvná podmienka spôsobuje značnú nerovnováhu v neprospech spotrebiteľa v prípade, ak odporuje základnému
8830
8831
8832
má názor:  

zmyslu a účelu ustanovenia, od ktorého sa odchyľuje, alebo ak ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy tým, že obmedzuje podstatné práva a povinnosti vyplývajúce z daného typu zmluvy.
8835 (7)  Pri určovaní, či štandardná zmluvná podmienka v rozpore so zásadou poctivosti spôsobuje značnú nerovnováhu sa prihliada najmä na to, či by poctivý podnikateľ mohol rozumne očakávať, že by spotrebiteľ súhlasil s dotknutou podmienkou, ak by o nej rokoval.
8839
§ 70
Neprijateľnou podmienkou je
8841a) podmienka, ktorá umožňuje zvýšenie ceny tovaru alebo služieb, ktoré majú byť dodané