www.NSOZ.sk
(zdroj)


8871 ibaže zákon ustanovuje inak;
8872h) podmienka, ktorá
88731.   vylučuje alebo obmedzuje právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy alebo ju vypovedať v prípade ak podnikateľ poruší zmluvu inak, ako vadným plnením predmetu kúpy alebo diela
88762.   podmienka, ktorou sa pri dodaní novej veci alebo diela:
8877aa) vylučujú alebo obmedzujú nároky z vád voči podnikateľovi alebo sa nároky z vád pripúšťajú iba voči tretím osobám, alebo sa robia závislými od ich predchádzajúceho súdneho uplatnenia voči tretím osobám;
8880
má názor:  

bb) nároky z vád voči podnikateľovi celkom alebo čiastočne obmedzujú na právo na odstránenie vady, ak sa spotrebiteľovi zároveň nepriznáva právo znížiť odmenu v prípade nedostatočného odstránenia vady, alebo, ak nie je predmetom zodpovednosti za vady stavba, má spotrebiteľ právo podľa vlastného uváženia od zmluvy odstúpiť;
8885cc) vylučuje alebo obmedzuje povinnosť podnikateľa znášať náklady potrebné na odstránenie vady, najmä náklady na dopravu, cestovanie, prácu či materiál;
8888
8889