www.NSOZ.sk
(zdroj)


88762.   podmienka, ktorou sa pri dodaní novej veci alebo diela:
8877aa) vylučujú alebo obmedzujú nároky z vád voči podnikateľovi alebo sa nároky z vád pripúšťajú iba voči tretím osobám, alebo sa robia závislými od ich predchádzajúceho súdneho uplatnenia voči tretím osobám;
8880bb) nároky z vád voči podnikateľovi celkom alebo čiastočne obmedzujú na právo na odstránenie vady, ak sa spotrebiteľovi zároveň nepriznáva právo znížiť odmenu v prípade nedostatočného odstránenia vady, alebo, ak nie je predmetom zodpovednosti za vady stavba, má spotrebiteľ právo podľa vlastného uváženia od zmluvy odstúpiť;
8885
má názor:  

cc) vylučuje alebo obmedzuje povinnosť podnikateľa znášať náklady potrebné na odstránenie vady, najmä náklady na dopravu, cestovanie, prácu či materiál;
8888
8889
8890dd) podmieňuje povinnosť podnikateľa odstrániť vady zaplatením celej odmeny alebo neprimerane vysokej časti odmeny v porovnaní s vadou;
8892ee) skracuje lehota na oznámenie nie zjavných vád;
8893ff)
8894